اهداف مدارس سبز


هدف کلی طرح مدرسه سبز افزایش آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست همچنین آموزش و فرهنگ‌سازی چگونگی حفظ و بهبود محیط زیست.
سایر اهداف عبارت است از:
1- آگاه کردن دانش آموزان و حساس کردن جامعه نسبت به محیط زیست و مشکلات وابسته به آن
2- به دست آوردن دانش، تجربه های مختلف و  درک مفاهیم اصلی محیط زیست و مشکلات مربوط به آن
3- به دست آوردن بینش شامل مجموعه ای از ارزش ها و احساس نگرانی برای محیط زیست و ایجاد انگیزه برای شرکت فعالانه در بهبود و حفاظت از محیط زیست
4- کسب مهارت برای شناسایی و حل مشکلات زیست محیطی
5- ایجاد مشارکت از طریق گروه های اجتماعی و فعالیت های انفرادی در تمام سطوح در جهت حل مشکلات زیست محیطی