فعالیت فرشتگان سبز

1- نظرسنجی از دانش آموزان این واحد آموزشی در رابطه با اینکه چگونه می‌توان مدرسه سبز داشته باشیم؟ 2- ارائه نظرات دانش آموزان در نحوه برگزاری انتخابات شوارای دانش آموزی...
 
ادامه مطلب