مدارس سبز چیست؟

انسان محیط زیست خود را همواره به مخاطره انداخته است و دائما در حال تخریب آن است. یکی از مهم ترین عوامل آلودگی تخریب محیط‌‌ زیست، عدم آگاهی جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی است. در حقیقت ما با آسیب وارد کردن به محیط زیست، خود را به نابودی نزدیک می‌کنیم.برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی، آلوده ساختن هوا و جو زمین و استفاده بی رویه از جنگل ها و … از نمونه ضررهایی است که انسان تا کنون به محیط زیست خود وارد کرده است. آموزش حفاظت از محیط زیست در مدارس، یکی از مهم ترین راه کارهای بهبود وضعیت زیست محیطی در جامعه به شمار می‌رود. این آموزش که توسط مدارس تحت عنوان طرح مدارس سبز(The plan green school) با هدف افزایش آگاهی های دانش آموزان و جامعه نسبت به محیط زیست و مشکلات آن و همچنین مشارکت افراد در کمک به حل مشکلات زیست محیطی انجام می‌شود.