فعالیت‌های آموزشی

1- تشکیل جلسه شورای مدرسه در خصوص مدارس سبز 2-تشکیل گروه خاص محیط بانان سبز وجلسه با آنها 3- سخنرانی مدیریت مدرسه در برنامه صبحگاه وانتظارات مدرسه از آنها در...
 
ادامه مطلب