آموزش تهیه‌ی کود کمپوست

کمپوست پسماندهای آلی تجزیه‌شده و نسبتاً پایدار حاصل فرایند پوسش هستند و پوسش یا کمپوست کردن عمل پوساندن و تجزیه بقایای گیاهی، حیوانی یا زباله‌های شهری همچنین لجن فاضلاب است...
 
ادامه مطلب

درست کردن دیوار سبز

ساخت گلدان با مواد بازیافتی و کاشت گل در آن و تهیه‌ی دیوار سبز با نصب گلدان‌های درست شده بر روی دیوار ساختمان این مرکز آموزشی
 
ادامه مطلب